Si vis pacem, para bellum!

Iványi Sándor: Fasizmus, az új generáció

Anna Porter, született Szigethy Anna, torontói író, Fasizmus, az új generáció című cikke Magyarországról a The Globe and Mail 2009. május 9. számában jelent meg. Anna Porter a torontói Rákóczi Alapítvány 2009-es kitüntetettje.

Tiltakozom a fasisztázás ellen!!

Nézzük a fasizmus lexikon szerinti értelmezését:
,,A finánctőke legreakciósabb, soviniszta, imperialista elemeinek nyílt terrorista diktatúrája, amelyet erőszakos terjeszkedés, faji gyűlölet, szítása jellemez.” Larousse enciklopédia 1991. 804. old. Most az olvasóra bízom a válaszadást:

1.    Itt van a finánctőke hazánkban?
2.    Reakciós a finánctőke?
3.    Sovinizmus tapasztalható Magyarországon?
4.    Nyílt diktatúra van Magyarországon?
5.    Erőszakos terjeszkedést folytat a finánctőke itthon?
6.    Faji gyűlöletet szítanak itthon?

Tiltakozom az Anne Porter és a hasonló írók magyarellenes hangú írásai miatt, amelyek a magyarságot a nemzetközi közvélemény előtt antiszemitának, fasisztának, és/ vagy neonácinak tünteti fel.

Először is kijelenthetjük, hogy ma Magyarországon sem náci, sem fasiszta, sem antiszemita szervezet nem működik. Én 40 éve élek itt, de neonáci tüntetést is csak Budapesten láttam a televízióban, mégpedig a baloldali Horn kormány idején!
Ne feledjük el, hogy a fasizmus Olaszországban, a szélsőbaloldal ideológiája volt, tehát bármiféle összemosása legálisan bejegyzett magyar mozgalmakkal, vagy pártokkal tudatos történelemhamisítás!! Minden országban, lehet néhány kamasz, aki horogkeresztes pólót, vagy kabátot vesz fel, de ez egy elszigetelt, és egyedi jelenség, ami nem egyenlő semelyik párttal.

Anne Porter a tatárszentgyörgyi romák gyilkosságát a szélsőliberális SZDSZ-szel együtt, a nem létező magyar fasiszták nyakába akarja varrni, akik szerinte a Magyar Gárda és a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagjai között lehetnek csak. Ez súlyos rágalom, amit bíróság előtt nem tudna bizonyítani Anne Porter, és az SZDSZ sem. Illene tudnia az írónőnek, hogy Magyarországon két fő csoportra oszthatóak a romák anyagi szempontból:

Az egyik csoport, a szegény, vagy nyomorban élő családok, a másik a gazdag, sokszor maffiába tömörült romák, akik rendszeresen uzsorakamatra adnak kölcsönt a szegényeknek.

Ha nem tudja visszafizetni a szegény család a több százezer forintos tartozást, akkor jön a bosszú: elrabolja az asszonyt, vagy a nagylányt, a roma maffia, és elviszi Pestre prostituáltnak. Van olyan eset is, amikor egy elvégzett vállalkozás munkadíját nem fizeti ki a megbízó, ekkor is általában a bosszú jön.
A tatárszentgyörgyi esetnél is hasonló történhetett, de nincs bizonyíték a faji, rasszista indokból elkövetett gyilkosságnak. Magyarországon a rasszizmus, és az etnikai, vallási alapon való elkülönülés inkább a zsidóság egyes csoportjaira jellemző, akik honlapjaikon büszkén hirdetik, hogy küzdenek az asszimiláció ellen, és Budapestet is már saját névvel, Judapestnek nevezik. Még diszkót is nyitottak a belvárosban Fuck the Christmas néven, ezzel is utalva mennyire szeretik magyar testvéreiket, akik a XII. század óta befogadták, és óvták őket.

Simon Peresz kijelentése:
"Izraelnek példa nélküli gazdasági sikerei vannak, kivívtuk a gazdasági függetlenségünket, s fölvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot -  után pedig új lakóparkok százait adják el Magyarországon a betelepülő zsidóságnak, ahol magyar állampolgár nem vehet lakást ! Mi ez, hanem etnikai alapon való elkülönülés??

Miért nem szólalt fel Anne Porter és a többi magyarellenes író, amikor Szögi Lajost ártatlanul halálra rugdosták a vérszomjas romák, a saját gyermekei szeme láttára??

De írhatnék még kb. 100 romák által elkövetett brutális gyilkosságot, amelyet az elmúlt két évben követtek el a magyarok ellen!! Kirabolják, leszúrják a vidéken élő, magányos, vagy házas öreg nyugdíjasokat, elviszik a krumplit, csirkét, és a talált pénzt is.

De nem félnek a fiatal magyaroktól sem, egy református lelkész barátom mesélte, hogy falujában a főtéren szúrtak szíven egy 25 éves magyar fiút, aki azonnal szörnyet halt??
Ez a tengernyi gyilkosság miért nem készteti írásra azokat a többnyire zsidó származású írókat, akik azonnal világgá kürtölik, ha egy romát, vagy egy zsidót szidás, vagy bántalmazás ér?? A magyar vér nem olyan, mint a zsidó, vagy a roma vér tisztelt írótársaim??

Önöknek nem tetszik a vörös-fehér sávos zászló sem, mert azt hazudják, hogy az a nyilasoké volt, holott annak semmi köze a nyilasokhoz, hiszen történelmi zászlónk már évszázadokkal a nácik előtt nemzeti jelképünk volt a Magyar Királyságban. Itt megint a szándékos történelemhamisítással találkozunk. Olvassák csak el Cser Ferenc, és Bélai Bernát írását: ,,A nemenyi könyvtárba felkerült egy könyvecske, ‘Kik azok az „árpádsávosok”?’ címmel. A könyvecske oktatási segédanyag, Bélai Bernát összeállítása.

Ebben Bélai a hun időktől kezdve mutatja be az ‘árpádsávos’ jelképeket katedrálisok freskóiról, pénzekről, festményekről, azaz eredeti dokumentumokról idézetten. Korhű és kizárólag eredeti képeket, pénzvereteket, zászlókat, jelvényeket felvonultató anyag igazolja, hogy az ú.n. ‘árpádsávos’ harci lobogó, öltözetek, jelképek miként szövik át a magyarok történelmét egészen a hunokig visszamenően. A könyvecske záróképe a hazai polgári titkosszolgálat lobogója, amely úgyszintén ‘árpádsávos’. Az oktatási anyag zárómondata akár az egész mottója is lehetne: „Aki az ‘árpádsávosok’ ellen uszít, az a magyarság ellen uszít.”

Itt kapcsolódik a könyvecske a fölvetett alapgondolathoz: miért irritál bizonyos köröket – pontosabban véve a MAZSIHISZ által irányított politikai és társadalmi csoportokat – az ‘árpádsávos’ lobogó, jelkép?

Megfogalmazásuk szerint azért, mert a nyilasok is ezt a jelképet használták. A nemenyi.net-en azonban Sárközy Csaba írásában  már bemutatta, hogy a nyilas jelkép – bár hasonlított az ‘árpádsávra’, de azzal nem azonos. Hogy van hasonlóság, az azonban még sem véletlen, hiszen az ‘árpádsáv’ a magyar államiság történelmi folytonosságának a jelképe, és ezért akik magukat ennek képviselőjeként határozzák meg, érthető módon használják is a jelképet. De a jelkép nem válik azonossá azokkal, akik ezt a saját céljukra esetleg felhasználják.

Hogy az ‘árpádsáv’ valójában a magyar állam jogfolytonosságát jelképezi, annak számos indoka van. Nem csak az, hogy ezt a jelképet az Árpád-ház – elődeikre a hunokra – visszavezetve használta és ezért a Magyar Királyság, majd a Magyar Köztársaság címerében is alapvetően és meghatározó módon van jelen, hanem az azt követő idők címerei és jelképei egyaránt ezt sugallják. A mai nemzeti zászló – a trikolor – viszont viszonylag új, nem vezet vissza a XVIII. század végét megelőző időkre, és a francia forradalmi lelkesedés hazai lecsapódásának tekinthető.

A magyar államiság azonban egy évezrednél is idősebb. Az Árpád-ház nevéhez a Magyar Királyság megalapítása és létrehozása köthető, de az államiság ezt megelőzően – még az avar időkig – értelmezhető. A magyarok szellemi felfogása, műveltsége a mellérendelő volt és éppen ezért nem nevezték meg magukat, nem vonatkoztatták magukat egyetlen istenségre sem. Ezzel szemben a kárpát-medencei létük, kulturális, műveltségi folytonosságuk évezredekkel az Árpád-dinasztia királyságalapítása elé nyúlnak. Ezekre vonatkozó adatokat foglal magába és elemez több könyv és tanulmány is a nemenyi.net könyvtárában (pl. EZ, EZ, EZ ).

Az árpádi ‘honfoglalás’ tulajdonképpen a nyugati frankok és az északi, morva-szlávok hatalmi terjeszkedését megakadályozandó a sztyeppei hun törzs és a Kárpát-medence Dunától északra és keletre , valamint a Keleti Kárpátoktól északkeletre települt földműves telepesek között– akik a magyarnak nevezett nyelvet beszélték és mellérendelő szemléletű műveltséget folytattak – létrejött szövetséget jelentett. Ez a műveltség az ú.n. ‘honfoglalásokat’ megelőzően évezredeken át itt található. Földművelő, fémeket előállító, kovácsoló műveltségről van szó, melyek a mai magyar népművészetet alapvetően meghatározzák. Bizonyíték rá a pentaton népzene hihetetlen gazdag dal és tánc állománya, a népmesék, regék, tízezres nagysága. Az ú.n. ‘honfoglalók’ valójában az itteni társadalom nemesi rétegét jelentették, az addigi homogén, mellérendelő társadalomhoz bizonyos mértékű alárendelést adtak. Ettől kezdve az itteni társadalom a nyugat-erurópaiakhoz hasonlóan – de nem oly mértékben – két rétegű.

Ezt a folytonosságot pecsételi meg az ‘Árpád-házzal’ kötött szerződés – a vérszerződés – és az erre épült állam, melynek jogosan használt jelképe az ‘árpádsávos’ lobogó, címer, a hajdani sztyeppei lovastörzs jelképe.

Forduljunk most a másik oldal felé. Miért irritálja egyes társadalmi csoportokat az ‘árpádsáv’? Nyilvánvaló, hogy a nyilasokra hivatkozás csak a bunkó a kezükben, az okokat nem kívánják közkinccsé tenni. Próbáljuk meg akkor ezt mi megtenni.

A magyarországi zsidóságnak valójában a Kárpát-medencében nincs kulturális múltja. Eleve a zsidóság csak a Kr.e. 7. évszázad elején született meg, a JHVH jelkép mögé teremtett isten kiválasztott népe bármennyire is felmutat korábbi ‘történelmi’ ‘tényeket’, azok nem tények, azok mások történelméből átvett jelenetek, események, értékek. Ma már egyértelműen bizonyított, hogy maga a júdaizmus nem régebbi, mint Hilkiás és fia Jeremiás próféták tevékenysége. Az Ószövetség első könyveit Jóseás gyerekkirálynak írták – ők. Maga a júdaizmus, mint vallás eleve három réteget képviselt, a királyi esszeniust, a főpapi és főnemességi szaducceust és a köznépi – azaz kisnemesi – farizeust. A vallás eredeti megfogalmazásában elit vallás és nem terjedt néhány száz családon tovább, a saját népük, Palesztina őslakossága volt akkor a megvetett goj.

A Kr.u. első évszázad elején – de tulajdonképpen Nagy Heródes uralkodásával kezdődően – alakult ki ebből a mozgalomból a jelenlegi zsidó vallás és annak a későbbi Talmud által megszervezett formája, a rabbinikus zsidóság. Jeruzsálem ostromát megelőző időkre vonatkozóan egyszerűen zsidóságról nem beszélhetünk, az judaizmus volt, ami aztán több ágra szakadt. Ezekről részletesebben a Benjámin c. könyv tudósít.

A jelenlegi zsidóság azonban alapvetően megint csak kettős. Az egyik ága – a szefardi – viszi a palesztinai örökséget tovább, a másik ág – és ez jelenti a mai zsidóság zömét, az askenázi – valójában a fattyú zsidóságot jelent, a Kazár Kagánság fölvette a vallást Kr.e. 740 környékén.

Jelenleg Magyarországon ennek a képviselőit jelentik a MAZSIHISZ és a köré tömörült számos szervezet. Az askenázik Magyarországra zömmel a XIX. század során telepedtek be, amikoris a század elején még csak néhány tízezrenyi zsidó élt az országban, de létszámuk az I. világháború idejére már elérte a milliós nagyságot. A Habsburg dinasztia támogatta a betelepülésüket, nemességgel jutalmazta őket és segítette a földbirtokhoz jutásukat, polgáriasodásukat - következésképp a magyar gazdaság lenyúlását.

Az I. világháborút követően a magyarországi baloldali mozgalom valójában zsidó mozgalom volt. Az 1919. márciuságban létrejött Tanácsköztársaság szinte teljes vezérkara zsidó, vagy zsidó származású volt és ügyködésükkel bemutatták, mit is jelent egy goy számára saját hazájában a zsidó uralom. Horthy és csapata ezektől szabadította meg az országot – és ettől ered a zsidóknak a magyarok iránti zsigeri gyűlölete.

Ez a gyűlölet a II. világháborút követően kapcsolt újabb fokozatra, amikor Rákosi és bandája – szinte kivétel nélkül zsidók, zsidó származásúak – települtek rá a magyarságra és kezdték el a magyar öntudat, önazonosság rendszeres eltakarítását – ha kellett akasztófával, ha kellett Dunába darálással, ha kellet agyondolgoztatással, de lehetőleg minél jobban megalázva a magukat magyarnak érzőket. Teljes behódolást akartak – eredménytelenül.

1956 ennek átmenetileg véget vetett. Sok zsidó el is menekült, félve, hogy a Rákosi és bandája bűnét megtorolják rajtuk. De sem ekkor – sem a Tanácsköztársaságot követően, – nem lett megtorlás. Horthy rendszere azonban a zsidóságnak a magyarság fölé települését és a magyarok rabigába hajtását törvényileg meggátolta. Rákosiéknak ez politikailag sikerült, de a rendszer nem állt meg a lábán, 56 elsöpörte. Kádár politikáját már nem ez jellemezte, jóllehet, a magyarság felvállalása akkor és ott sem volt nyerő: soviniszta, nacionalista jelző egyenértékű volt a népellenességgel – de itt még a globális nemzetköziség volt a látszólagos vezéreszme.

A gengszterváltás az állami, a köztulajdon magánkézbe kerülését eredményezte és ezzel a számarányát tekintve jelentéktelen (<0,1%) zsidóság hihetetlen politikai erőre tett szert. A hegeli kétpárt-rendszert mesterien aknázták ki azzal a céllal, hogy egy törpe társadalmi erő kezébe kerüljön a valódi kormányzás. Soros György nyílt társadalma, a divatos neoliberális eszmeiséggel és a hazai zsidóság erőszakos magasabbrendűségi tudatával fűszerezve mára az országot gazdasági és szociális csődbe juttatta.

Mi köze mindezeknek az ‘árpádsávos’ zászlóhoz?
Nagyon is sok. A Soros-féle nyílt társadalom valójában a társadalmi szövet szétveretését jelenti, és ezt szorgalmazza az egész média – mely természetesen ennek a szellemiségnek a jegyében valójában a zsidóság hatalmi céljait képviseli. „Vedd el a múltját…” ez a cél. Az ‘árpádsávos’ zászlók alatt azonban a magyarok a történelmi múltjuk folytonosságát hirdetik – és ez irritálja a valójában történelmi múlttal nem rendelkező hazai zsidóságot. Ha van egy eszme, egy jelkép, ami alá lehet szólítani a magyarságot a magyarsága jegyében, az a társadalom szétveretési szándékát áthúzhatja. Ez pedig a már alapvetően meglévő gyűlöletüket táplálja. A gyűlölet népe meg nem bocsát, ha teheti keményen bosszút áll – persze a ‘humanitás’ jegyében, ahogy ezt tette Libanonban és a gázai övezetben is legutóbb.

Hát ezért folyik oly kíméletlen harc minden olyan jelenség ellen, amely a magyarságban az összetartozását, a történelmi hagyományait erősíti. Ezért gyűlöletes a Hatalom és médiája előtt a Magyar Gárda, valamennyi szervezet, mely a nevében – de főleg lényegében – viseli a ‘magyar’ jelzőt.”

Cser Ferenc

Iványi Sándor

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

"Ez a tengernyi gyilkosság

"Ez a tengernyi gyilkosság miért nem készteti írásra azokat a többnyire zsidó származású írókat, akik azonnal világgá kürtölik, ha egy romát, vagy egy zsidót szidás, vagy bántalmazás ér?? "
A zsidók nem a cigànyokat védik, hanem azt kivànjàk megakadàlyozni érthetö modon, hogy bàrmilyen kisebbség (föleg zsidó )megnevezhetö legyen ha kàros tevékenység jellemzö a többségükre. Ha nem szabad cigàny bünözésröl beszélni akkor zsidókat sem lehet kritikàval illetni mint olyat, annak ellenére hogy màs modon ugyan, de nagyobb kàrt okoznak mint a cigànyok. Ha nem képesek megakadàlyozni a cigànyok irànyàban a kritikàt akkor ök (a zsidók) lesznek a következök... Valojàban utàljàk a cigànyokat, de kénytelenek védelmezni sajàt érdekükben. Egy kicsit olyan lett igy a helyzet mintha egy paraszt azt mondanà hogy bizonyos husevö àllatok lopjàk a csirkéit, mivel nem meri megnevezni a rokàkat annak ellenére hogy tudja és làtja...     

:-)

Így igaz. Kiegészíteném. Nem csak az a cél, hogy saját maguk érdekében egy másik kissebbség érdekeit védik a saját érdekvédelmüket kiterjesztve rájuk, hanem céljuk is van velük.
Kihasználják, hogy az orkok gyengítik a gazdaszervezetet és szaporodásukhoz egy putri is elég amennyiben a gazdaszervezet szociális védőhálóját el tudják venni a gazdaszervezet gyengéitől (akiknek az eredetileg szánva lett) és felfújva a cigányok tenyésztésére használva azt. Így további gyengítőfegyvert és plussz tanulatlan könnyen irányítható ingyen szavazatokat kapnak egy esetleges hatalommegtartáshoz, átvételhez.
Ennél olcsóbban nagy tömegben "biztos szavazót" (értsd: biztosan pénzért megkapható tudatlan agymosott félmajmot szavazati joggal) nem kapnak!

Fidesz és az utolsó csepp

Répássy róbert cionseggnyaló fideszes politikus benyújtotta "alkotmánymódosító javaslatát".

Melyben kifejti, hogy jobb lenne szólás szabadság nélkül élni, azaz vissza a totális diktatúrába:

Azaz Répássy Róbert szerdán benyújtott javaslata az Alkotmányt egyetlen új bekezdéssel egészítené ki, amelyben kimondják, hogy tilos az önkényuralmi rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények nyilvános tagadása, kétségbe vonása, jelentéktelen színben való feltüntetése. (!)

Itt szűnt meg nekem a Fidesz demokratikus párt lenni. Arról, hogy magyar párt? már régóta nem beszélünk, hiszen régóta tudott, hogy nem az.

Milyen orszàg az ahol nem

Milyen orszàg az ahol nem mondhatod egy allitolagos történelmi eseményre még azt sem hogy kétséges, annak ellenére hogy meggyözödésed szerint az nem is történt meg? Az mindenesetre nem demokratikus. Természetesen itt megint csak a megsemisitö gàzkamràk létezéséröl van szo...Milyen ember az aki nem hiszi de mégis nyilvànosan elismeri? Az az ember fél beszélni. Ez a cél.

Zsidó uralom?

Palesztinában gyerekeket gyilkoltak.  Megkérdőjelezi ezt rajtuk kívül valaki is ? Állandóan területeket vesznek el a   Palesztin területekből .   Megtehetik ? Meddig ?  És ők,  nem háborús bűnösök ,rájuk nem vonatkozik semmilyen nemzetközi   egyezmény .   ?! Meddig ? KI engedte meg ezeknek, a világ megmondóinak hogy megmondhassák,  ki mit higgyen ,ki mit gondoljon ..MIt képzelnek ezek .   ?  Honnan az az elvetemült, őrült bátorság , hogy  úgy gondolják mind ezt megtehetik.  ?  Egy közösség,  egy kiváltságosan élő ,és kiváltságokat követelő , de magát minden emberi lény fölé helyező nép ,mit gondol meddig űzheti arrogáns játékait ?Minden emberi faj ,mint ember egyenlő. .  És mivel ők Izrael népe ezt nem úgy gondolják ,és minden nap be is mutatják ,más népekre kényszerített akaratukat  ,hová vezet mindez .Egy egyre fokozódó gyűlölethez undorhoz ,és esetleg ,végkifejletként ,a Világ  gazdasági központ toronyházához. Soha ,semmiből nem tanultak ,okultak .Ideológiájukon évszázadok óta ,egészen az Eggyiptomi kiűzetésüktől számítva sem változtattak.

 Ani olyan, 

 Kanadaban,  amilyen a bartus nepszavas elvtars Amerikaban. Szolgalenyek. Erre cikket alapozni, ne haragudj admin... Fidesz eljovendo tavlatok... Vicc amik vagytok. 

"Az 1919. márciuságban

"Az 1919. márciuságban létrejött Tanácsköztársaság szinte teljes vezérkara zsidó, vagy zsidó származású volt és ügyködésükkel bemutatták, mit is jelent egy goy számára saját hazájában a zsidó uralom. Horthy és csapata ezektől szabadította meg az országot – és ettől ered a zsidóknak a magyarok iránti zsigeri gyűlölete."
 
Szerintem a zsidóknak nemannyira a magyarok irànt van "zsigeri gyűlölete" de inkàbb minden olyan kisérlet ellen ami csökkenteni vagy megakadàlyozni képes, vagy képes lehet a jövőben parazita tevékenységüket. Azt szeretnék ha csak olyan tömegekkel kellene szàmolniuk, amelyek elvesztették identitàsukat és csak fogyasztok akarnak lenni. Mivel a magyarok még nem mind ilyenek, ezért van ez a gyűlölet feléjük...Szerintem még mindig nincs elég vilàgosan felismerve és főleg kimondva hogy majdnem minden gazdasàgi és pénzügyi probléma mögött direkt, vagy közvetve a zsidó nagytőke és az ezt kiszolgàlo zsidó kisebbség egy részének keze van. A fehérgalléros bűnözésrol nem is beszélve amelyben ugyancsak jol kiveszik a részüket. Miért is beszélnek a fasizmus nàcizmus feltàmadàsàrol ezek a zsidók? Mert nagyon jol tudjàk milyen okok hoztàk létre ezeket. Az ő parazita tevékenységük volt ez az ok elsősorban. 
 

Amen

kedves SzaboZ. Ezt csak az elvakult fideszesek nem latjak. A masik oldal zsidolibsi tudja, mert ebbol all a hatalma. Pontosan lefestetted.

Az elvakult Jobbikosok, meg rögtön

meg is tették listavezetőnek azt a nőt, aki nem születetten, de tudatosan lett zsidó.

Toca

Mondd mar el, miert jobb a fidesz 2/3-a, mint a Jobbikkal valo (lasd mszp-szdsz koaliciok) egyuttmukodes tobb mint 2/3-ddal? Nem latom, miert ne lehetne a Jobbik nalad a merleg nyelve, mint a szadesz a komcsiknal? Mi nalad a kizaro ok?
Elmondom az enyemet. A fidesz megmutatta a palyafutasa soran, hogy 2/3-ddal sem fog semmit csinalni a valtoztatas erdekeben. Mark my words! Semmit nem fognak csinalni. Talalnak egy-ket idiota zuschlag-fele eldobando barmot es ezzel befejeztek az igazsagszolgaltatast. Ne legyen igazam. A Jobbikkal, mint szamonkero parlamenti erovel Te szemely szerint jobban jarsz. Mert ha csurnenek-csavarnanak lesz aki bemutatja az orszag kozonsegenek. Ez lennel Te. 

Azért, mert hála Vonának, a Jobbik politikailag nem vállalható

Tisztában vagyok azzal, hogy te ezt nem akarod megérteni, de a Fidesz a Jobbikkal ellentétben kormányozni akar.

A fidesz kormanyozni akar...

Ha olyan hatekonysaggal fog kormanyozni a nemzet erdekeben, mint eddig ellenzekben tette, akkor megertettem az ervelesed. Tisztaba tettel vele.

Tocagero

Vekker Vitya roppant szomorú lenne ha téged olvasna, mert hetek óta zsidózol Morvai Krisztina ürügyén és fideszesként erősíted ballibsik vádját, hogy antiszemiták vagytok.

És az engem ugyan miért érdekelne?

Nem vagyok én idióta Jobbikos, hogy tele legyen a nadrágom, hogy mit gondol rólam annak a pártnak az elnöke, akire szavazni fogok. Csókoljon kezet nekem, minimum.
A rajongás nem az én műfajom, hanem a tiétek!

Furcsa, hogy csak beszélünk róla, de

nincs senki sem felelősségre vonva amiatt, mert koszos tetves cigány vagy taknyos kilincsorrú zsidó a fasiszta jelzőt használja a magyarság bármely lakójára pusztán mert neki ebből van pénze.

Cser Ferenc. Iványi Sándor.

ARANYBA KELLENE FOGLALNI MINDEN SZAVATOKAT!!!!. MERT IGAZAK !!!

Köszönet

Köszönet ezért a tárgyilagos és magyarhű írásért!

Arra hivatkoztok, hogy azért kell a Gárda, mert az megvédi

a cigányok által fenyegetett magyarokat.

Erre kiderül, hogy a gárdistának el kell menekülnie a házából. Akkor most mi van?

nekem úgy tűnik, hogy a Gárda nem azt teszi, amit ti képzelni véltek róla.

Értitek, de nem akarjátok......?

Nem tudom megérteni milyen véleménnyel lenétek akkor ha ,teljesen véletlenül családotok vagy ti magatok kerülnétek olyan helyzetbe hogy megtámadnak ,megvernek ,megölnek családodból valakit a cigányok.És akkor megtapasztalnátok nincs törvény ami ilyenkor  működne ,betöltené  célját ,meggátolná  azt,  hogy különböző elkövetett bűncselekmények ne történhessenek meg ,mert van a törvénynek visszatartó ereje .Most valami olyanról beszéltem ami itt ma magyar országon nem  felelhető.Az-az még is ,akkor ha magyar az elkövető, és  a  jogsértő       magatartást a cigány kisebbséggel szemben követi el .Ez a jogalkalmazás  látványos  rasszizmusa.És elég ha csak  követjük a híradásokat ,halhatjuk ,tapasztalhatjuk ,mennyi ,törvény által megtorolatlan bűncselekményt követnek el magyarok sérelmére a cigányok.  (A fehérgalléros zsidó bűnözésről ne is beszéljünk.) És mindevvel párhuzamosan,  a  parlamenti pártok képviselői szinte versenyt hazudnak ,próbálják belesulykolni, a különböző atrocitásokat már túl élő,  magyar állampolgárok fejébe,cigány bűnözők márpedig nincsenek .Nincs semmi veszély,  ha mi magunk vagy gyermekeink kimennek az utcára .Cigány vezetők szerint ,az égbe kiáltó bűncselekmények is csak vicces gyerekcsínyek ,a gyilkosságok meg meg sem történtek.Mivel a cigányok többségének mert volt dolga a törvénnyel ,tudják ez mivel jár.Tudják nincs mitől tartaniuk.Bűnözhetnek . És ekkor jön a gárda a képbe .A gárda ,amitől az a hazug politikus is fél ,aki minden nap   ,  a médiákon keresztül , szemébe  hazudja  a magyar polgároknak , nincs cigányokhoz köthető bűnözés ..És az a cionista sajtó ,aki titkolja ,kendőzi ,segíti a cigányok által elkövetett bűncselekmények tényét ,durvaságát ,az a média,  a magyar gárdát középpontba  állítva mint bűnös csoportot ,már kénytelen szűkszavúan bár ,de említést tenni ,azokról a cselekményekről ,amit a gárda elítél, ami ellen békés,  figyelem felkeltő demontsrációkat tart .Ásó kapa ,szamuráj kardok nélkül.  A személyes megjelenés ,a vélemény, az igazság  kendőzetlen kimondásának fegyverével .És a  gyenge ,szinte nem is létező ,törvényalkalmazás ,legjobban látható kiteljesedése ,pont az a példa,  a sok közül,hogy íme , ha a cigányok  akarnak elüldözni valakit otthonából ,  szabadon megtehetik.  Még ( Röhej csúcsa ) rendőri jelenlétet is biztosítanak hozzá.  Hová jutottunk ,és hová fogunk jutni? Itt nem 2-3 ezer   gárda tag kell, hanem legalább 8 millió. És meg is lesz az a 8 millió tag .  Csak idő kérdése .A törvény alkalmazókon  ,politikusokon ,ügyészeken ,bírókon ,és a cigányokon nem fog múlni .Ők előbb vagy utóbb ,mindenkinek személyesen szolgáltatják az okot    személyes cselekvésre.

Na, most kapaszkodj meg! Érintve vagyok a cigányok által

elkövetett támadásokban.  Nem is egyben.  Semmit sem változott a véleményem a gettóbűnözés megítélésén. Ha a rendőrség és/vagy a kormány akarná, akkor nem lenne probléma. Nem olyan nagy kaliberű bűnözőkről van szó, akiket ne lehetne megfogni.
De mennyivel jobb így, hogy nem a ballibes tehetetlenkedésről beszélgetünk, hanem egy álproblémáról!
Egyébként olvastam a Jobbik "programját" a cigányságról. Idézem:
Át kell gondolni a cigánykérdést!
 
Na, basszus, a Jobbik abban amiről megismerszik ennyire képes.  Erre adjátok neki a felhatalmazást, hogy átgondolja! Most komolyan...

?

Mit értesz azon, hogy érintve vagy? Csak nem te "lőtted le" a kátrányos purdgyéfosókat?

Nukleon, szövegértés:

érintve vagyok a cigányok által elkövetett támadásokban. Szenvedője vagyok az általatok nevezett "cigánybűnözésnek".

Szenvedője vagy ?

És te megoldásként,  mit javasolnál?

Nagyon egyszerű

Kompetens, a törvényeket megfelelően ismerő és használó rendőröket. Kellő számban.
Ahogy a Jobbik és a gárda rácuppant erre a témára, ami nem probléma, ha potens kormányzat vezeti az országot, abból látszik, hogy az emeszpé megpróbálja elterelni a figyelmet arról, amit valójában csinál. Ti pedig asszisztáltok, ehhez a hülyeséghez. 

Nukleon ne beszélj hülyeséget.

Azt érti azon, hogy érintve van, hogy érintve van, méghozzá úgy hogy őket bántották a purgyék.
-------
Yoda
"...Ideje van a hallgatásnak, ideje a szólásnak. Elérkezett a tettek ideje. Nincs hova hátrálnunk.
... Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!

kedves Yoda

Köszönöm a felvilágosítást.

Az érintve szó kicsit sem szerencsés fogalmazás, mert ezt általában azon politikusokra szokták utóbbi időben alkalmazni, akik szellemi irányítói voltak egy gazdasági vagy gazdasági és politikai bűncselekmény kitervelésének irányításának és lebonyolításának.

Az érintett pedig azt jelenti, hogy bár ők voltak az egész bűncselekményért a fő tettesek politikai védettségük nem teszi lehetővé felelősségrevonásukat, így csak az érintehetetlen érintettsége kerülhet be maximum a sajtóba, amiből mindenki tudja, hogy ők voltak. Néha még büszkék is rá.

Sajnos eme kolhoz-bibsi maffiózó stílus kiírtása is várat magára, azaz az országban ezt ne lehessen megtenni bűntetlenül. Mint ahogy az a hír járja, hogy a honvédelmünkre használt Mig 29-eseinket Izraelbe árendába kiadták zsidóknak, hogy Irán és Szíria légierejének egyik fő támadópotenciáljának gyengeségeit kiismerjék.

Sajnos tartok tőle, hogy a hír igaz és a kormány korábbi vezetője (Gyurcsányi zsidó felesége kérésére) lemondása előtt írta alá az újabb hazaáruló okiratot a migjeink kölcsönzéséről...

Nem hinném, hogy a Magyarország honvédelmére felállított Mig 29 FULCRUM flottánk DVD kölcsönző lenne.

Te egy jobboldali proli vagy.

Neked találták ki a Jobbikot, az emeszpé-szdsz oldal...

Köszi

a felvilágosítást arról, hogy jobboldalamon vakarózó proletár volnék. Nos ez lassan büszkeséggel tölt el. Legalább mondanak az emberről. Toca a véleményed fontos nekem így mégegyszer köszi. Az érintettségről csak annyit, hogy tudjuk, hogy nem vagy érintett, hanem áldozata a cigányoknak. És nem csak te hanem mindannyian, hiszen kinek ne lett volna dolga az élete során cigánybűnözővel.

Nekem nincs olyan ismerősöm rokonom, akit ki ne fosztottak volna már legalább egyszer... A támadásokat illetve a visszavert életellenes támadásokat pedig már nem is tartják nyilván, hiszen a rendőr azért van, hogy megnyugtasson: a tettes pigmentált volta miatt max enyhítettet kapna azért meg minek bevinni... lásd Miskolci rendőkapitány mondatai miszerint azért nyilatkoznak a tettenért cigók származásukról mert a faji származás kérem igenis számít! Kontra szelektáltan pozitív jogi diszkriminációval a kriminalisták gyöngyeivel szemben! Magyar éveket kap cigó meg ejnyebejnyét ugyanazért. Így válik érthetővé, hogy miért is fontos a zsidóknak hangsúlyozni a másság fontosságát. A másság feljogosít és mentesít a jog szigorú következményei alól.

Jól mondtad.

Teljesen egyetértek!

Igazad van

Nucleon, már hogy lenne képes rendőrség kezelni ilyen népséget akiket, mint testvíreket a fővajda sem tud kibékiteni, igazságot tenni? Itt már csak egy tettrekész rendőrség/csendőrség segíthet és nem a további jogikettősmérce, hanem a rend betartatása. Rendteremtésre csak a Jobbik és szövetségesei elszántak, fidesszel ugyan más hangnemben, de ugyanez az áldatlan állapot folytatódna:

http://webcast.tv2.hu/joshibharat/index.php?m=video&video_id=396127

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.