Si vis pacem, para bellum!

Tudja-e Ön: a Lisszaboni Szerződés megfosztotta Önt magyar állampolgári jogaitól?

- Nyílt levél Orbán Viktorhoz és a Lisszaboni Szerződést megerősítő ellenzéki képviselőkhöz - Figyelemfelkeltő közérdekű információ az Európai Uniós csatlakozást téves információk alapján támogató magyar állampolgárok számára -

A nyílt levél elé: minden tiszteletünk kifejezzük a Szerződés ratifikálását megtagadó KDNP képviselők számára, akiknek nevei Dr. Halász József közleményében a http://www.fusz.hu/node/7603 alatt olvashatók. Köszönjük Dr. Halász József hazánkat féltő és nagy tudású alkotmányjogászunk munkáját, aki már a folyamat kezdetén, az elsők között ismerte fel annak hosszú távú tragikus következményeit, hogy Magyarország az Európai Unió diktatórikus-integrációs folyamatának részévé vált. Köszönjük a FÚSZ elnökségének és a Nemzeti Háló szerkesztőinek az e témában való publikációk terjesztését és köszönjük mindenki figyelmét, hozzászólását, támogatását, az információk terjesztését és bármely segítségét ebben a történelmi jelentőségű ügyben.

Tisztelt Orbán Viktor úr és a Lisszaboni Szerződést megerősítő Fidesz képviselők!

E nyílt levélben a FÚSZ-NIM nemzetközi író- és kutatócsoportjának magyar állampolgárai, mint volt Fidesz választók, az alábbi kérdéseket szeretnénk feltenni Önöknek, abban a reményben, hogy érdemi választ kapunk, nemcsak mi, hanem minden jelen- és múltbéli választójuk és minden jelenbeli magyar állampolgár, akiket a Lisszaboni Szerződés ratifikálásával megfosztottak magyar állampolgári jogaiktól:

1) Elolvasták-e Önök a Lisszaboni Szerződést, amelynek ratifikálására Önök szavazataikat adták 2007 december 17-én: ugyanazon a napon, amikor a Társadalombiztosítási és Egészségügyi reformok parlamenti szavazása is napirenden volt? Tisztában vannak-e azzal, hogy a kétharmados többséget igénylő határozathoz adott szavazataikkal lényegében az Önök segítségével vált lehetővé, hogy a Magyar Országgyűlés feladta Hazánk nemzetállami függetlenségét és hogy ezzel Önök a magyar állampolgárokat megfosztották magyar állampolgársági jogaitól? Tudják-e, hogy ez egyúttal a jelen fennálló alkotmányos rend erőszakos megdöntését is jelenti? Tudják-e, hogy az EU föderációhoz való Lisszaboni csatlakozással a Magyar Országgyűlésnek nem áll majd jogában önállóan dönteni olyan kérdésekben, mint például éppen a Társadalombiztosítási és Egészségügyi reformok, mivel minden ilyen jellegű reform jelenlegi és jövőbeli forrása is maga az EU központi vezetése és annak diktátumai? Tudják-e, hogy a magyar kormány az EU központi utasítására vezet be minden népellenes reformot az országban a legdurvább kényszerítő eszközökkel? Tudják-e, hogy e szerződés ratifikálásával nemcsak a jelen magyar koalíció minden jövőbeli kényszer-reformjára adták előzetes beleegyezésüket, de ezzel magasabb szinten megakadályozták annak lehetőségét is, hogy az EU vezetés által támogatott jelen népirtó koalíciótól Magyarország valaha megszabaduljon? Tudják-e, hogy ezáltal egy gyarmati sorba taszított ország polgáraivá tettek minket?

2) Milyen jellegű előzetes kutatásokat és elemzéseket végeztek a Szerződés lényegének feltárására, illetve mely alkotmányjogászokkal tárgyalták meg e történelmi jelentőségű lépést? Megtárgyalták-e ezt a kérdést a Köztársaság Elnökével? Kérték-e az Alkotmánybíróság előzetes véleményét?

3) Ha nem végeztek kutatásokat, elemzéseket és előzetes tárgyalásokat, esetleg el sem olvasták figyelmesen a Szerződést, milyen magyarázatot tudnak adni arra, hogy teljesen felkészületlenül, ráadásul a sztrájkok miatti figyelemelterelő körülmények közt mégis megadták az engedélyt a parlament számára, hogy a ratifikálást még aznap napirendre tűzze? Mi indokolja azt, hogy ellentétben a többi EU-országgal, Önök ezt a történelmi lépést, nemhogy népszavazásra nem javasolták, de még parlamenti vitára sem tartották érdemesnek - sőt, még a közvéleményt nem értesítették sem a szavazás tervéről sem arról, hogy Önök igennel szándékoznak szavazni? Amennyiben Önök önként döntöttek így, mivel tudják megalapozni e döntésüket? Amennyiben Önök nem önként egyeztek bele a villámszerűen gyors parlamenti döntéshozatalba és nem önként szavaztak IGEN-nel e különleges jelentőséggel bíró kérdésben, a kormány milyen eszközt alkalmazott az Önök kényszerítésére?

4) Tisztában vannak-e azzal, hogy a Szerződés ratifikálásának megszavazásával és e szerződéshez való csatlakozással Országunk oly mértékben veszíti el önállóságát, hogy gyakorlatilag gyarmati sorba kerül, kiszolgáltatva egy új európai szuperhatalom számára, amelynek döntéshozatalába Hazánknak semmi beleszólása nem lesz? Tisztában vannak-e azzal, hogy az ország ezáltal egy olyan nemzetközi politikus-csoport által vezetett szuperhatalomnak lett kiszolgáltatva, amely a jelen népirtó és nemzetáruló, diktatúrát bevezető SZDSZ-MSZP magyar koalíció hű támogatója? Tudják-e, hogy az EU vezetése a jelenleg folyó magyarországi népirtásra és emberi jogi válságra teljes közönyt mutat, annak ellenére, hogy mind a tavaly őszi brutális eseményekről, mind az azóta fennálló magyarországi emberi jogi és jogállami válságról az EU számos vezetője értesült a civil jogászbizottságok által, és minderről az Európai Parlament képviselői is értesültek a számukra küldött petíciók révén?
(Orbán Viktor úr: Ön nyilvánvalóan pontosan ismeri a tényt, hogy az uniós vezetés áll a jogállamiságunk és demokráciánk megszüntető magyar kormány mögött, hisz minden bizonnyal Ön az EU vezetők utasítására vonta vissza az annak idején a kormánynak adott ultimátumát pontosan azután, miután tavaly ősszel visszatért az EU-vezetőkkel történt megbeszélésekről.)

5) Amennyiben nem végeztek előzetes kutatásokat, az alábbiakat szeretnénk szíves tudomásukra hozni:

Amit Önök tettek 2007 december 17-én minden demokratikus legitimáció és a társadalmi konszenzus nélkül, sőt a közvélemény előzetes értesítése nélkül: a jelenlegi diktatórikus EU-vezetés első szolgai csatlósaiként, szégyenletes módon, mintegy parlamenti puccs keretei közt, ratifikáltak egy olyan nemzetközi szerződést, amely feladja Magyarország függetlenségét mind a jelentősebb belügyi mind a kül- és biztonságpolitikai kérdésekben, és átruházza a döntési jogokat az Európai Unió valamely szervezete vagy intézménye számára, amely intézmények döntési befolyására Magyarországnak, -annak alacsony uniós képviseleti arányát tekintve - semmi lehetősége sem lesz. Az Önök által megerősített szerződés a Magyar Köztársaságot gyarmatként kiszolgáltatja más országok javára, ráadásul egy olyan új föderációs szuperhatalom javára, amelynek központilag elrendelt reformjai révén folyik Magyarországon a jelenlegi gazdaságrombolás, reformdiktatúra és az ezek keresztülviteléhez hallgatólagosan legitimált rendőri és jogalkalmazási diktatúra.

A Lisszaboni Szerződéssel egy abba belépő tagország, a Szerződés számos nyitva hagyott pontját tekintve előzetesen és elvileg felhatalmazza az EU vezetését az ország fegyveres megszállására is (!) és többek között olyan stratégiai jogokat is átad az EU-vezetés számára, mint az ország monetáris és költségvetési önrendelkezési jogai. Tehát a Lisszaboni Szerződés értelmében ezután Hazánknak - és a többi tagállamnak- nem lesz jogában dönteni olyan kérdésekben mint saját külpolitika, saját biztonságpolitika, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, energiaárak, költségvetés, adók, stb. A Szerződés, ami valójában a korábban több EU tagállam által is referendum útján elutasított EU Alkotmány, és amelynek életbe léptetési folyamatát példátlanul becstelen politikai folyamatnak tekint a nemzetközi szakvélemény, bár önmaga elnevezése szerint ("reformszerződés") és az EU-vezetés állítása szerint nem alkotmány, a dokumentum egész tartalmát tekintve alkotmányos szerződésnek minősül, mivel felülírja nemzeti Alkotmányunk szerint kikötött jogainkat és kötelességeinket. Bár a Szerződés de iure egymás mellé rendeli a nemzeti és európai állampolgári jogainkat, tartalmilag és gyakorlatilag felcseréli nemzeti állampolgári jogaink az EU vezetése által diktált európai állampolgársági jogokra.

Újból kiemeljük: nemzetközileg széles körben ismert tény, miként azt számos politikus és alkotmányjogász hangsúlyozza, hogy lényegét tekintve a Lisszaboni Szerződés maga az EU Alkotmány, és erről a tényről mind az EU-vezetés, mind a diktatórikus tervek támogatói és csatlós médiái hazudnak, illetve a tényeket elhallgatják. Egy alkotmány lényegét tekintve lehet alkotmány akkor is, ha nem annak nevezi önmagát. A tény, hogy ez a szégyenteljes szerződés nem annak nevezi önmagát, ami, azaz nem alkotmánynak, még inkább szégyenletessé teszi önmagát, és még inkább súlyosbító körülmény az azt aláírók és ratifikálók tettét tekintve.

Bár a Lisszaboni Szerződés állítja, hogy abból az egyes tagországok kiléphetnek, a Szerződés konkrét szövege szerint ennek feltételei nagyon homályosak és magától az EU eseti döntésétől is függenek. Maga a kilépési aktus több évet is igénybe vevő hosszú és körülményes folyamat, továbbá, mivel a Lisszaboni Szerződés előzetesen minden jövőbeli döntését saját maga által definiált érdekeivel már előzetesen legitimál, így a Szerződés értelmében az sem kizárt, hogy amennyiben egy tagállam kilépése az EU ún. "érdekeit" sértené vagy "biztonságát veszélyeztetné", egy tagállam kilépését éppen maga az EU akadályozná meg szavazati és döntési túlerejével. (Mindezekről a részletes elemzést lásd a hivatkozott dokumentumok alatt, "FÚSZ-NIM: Magyarország nemzetközi jog szerint gyarmati státuszban - a Magyar Köztársaság új Alkotmánya a Lisszaboni Szerződés" http://www.fusz.hu/node/7598)

6) Függetlenül attól, hogy mi az Önök véleménye e Szerződésről, kérdésünk továbbá: miért nem tájékoztatták a Lisszaboni Szerződésről és annak mibenlétéről a közvéleményt és a ratifikálás tervéről és idejéről? Amennyiben úgy gondolják, hogy nincs mit takargatniuk e Szerződés ratifikálásával, miért egyeztek bele abba, hogy a Szerződés megerősítése ily gyorsan, titokban a színfalak mögött történjen, mintegy a jelen szégyenletes MSZP-SZDSZ koalíció cinkosaiként? Miért követik a kormány alkotmányellenes példáját közérdekű információk eltitkolásában? Miért segédkeznek a kormány bűnrészeseiként a választóik és az egész magyar társadalom megtévesztésében? Tudják-e, hogy az Önök szerepe a Lisszaboni Szerződés aláírásában a döntő bizonyíték arra, hogy Önök valójában az MSZP-SZDSZ koalíció szövetségesei és annak hátországaként egyengetik annak útját? Tudják-e, hogy a politikai rendszer neve, amelyhez Önök álellenzéki szerepben színészi játékokat játszanak, parlamentáris diktatúra?

7) Tehát még egyszer kérdezzük: tudják-e, hogy a Lisszaboni Szerződés ratifikálásával megfosztottak minket magyar állampolgári jogainktól és egy gyarmati sorba taszított ország más országoknak alárendelt "polgáraivá" tettek minket? Amennyiben Önök úgy gondolják, hogy ez nem igaz: hogy a Lisszaboni Szerződés nem alkotmányos szerződés, milyen szakértői alapon tudják ezt az állítást alátámasztani? Milyen alapon tudják alátámasztani, hogy a Lisszaboni Szerződés nem jelenti magát az új alkotmányt és gyarmati függést Magyarország számára?

8) Amennyiben Önök a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok érvényesülését remélik e szerződéstől, erre a tévedésükre előre megadjuk a választ:
A Lisszaboni Szerződés nem a demokrácia és szabadság világába való belépést jelenti, amint azt a globalizációs diktatúrát építő EU és annak első csatlósa, a magyarországi liberális koalíció fennen hirdeti, hanem nemzeti szuverenitásunk és jogaink hivatalos kiszolgáltatását ugyanazon diktatórikus központi EU vezetés számára, amely emberi és alkotmányos jogaink eltiprásában és a magyarság népirtásában hallgatólagosan segédkezik, amely a helyi koalíció közreműködésével a közös EU-reformokat rákényszeríti Magyarországra és amely teljesen rendben találja a szemkilövető, elnyomó és népirtó "demokráciát" és emberi jogi helyzetet Magyarországon. A jelen EU vezetés által elképzelt Európai Egyesült Államok egy a jelen USA kormányhoz hasonlatos politikával és célokkal jönne létre, hisz az EU előrejelzett politikája pontos azonosságot mutat a Bush-féle diktatórikus államszervezetével, mind céljaival és eszközeivel. Közismert tény a jelen EU vezetéssel szoros szövetségben álló Bush-kormányról, hogy dollár adó-milliárdok és emberáldozatok tömegét követelő hadügyi és biztonságpolitikáját, növekvő számú jogellenes bebörtönzéseit és egyének és szervezetek anyagai javainak törvénytelen eljárások útján történő elkobzását, önkényesen és minden objektív megalapozottság nélkül az ún. "antiterrorista" harcok szükségességével indokolja.

Magyarország - és az összes EU tagállam - legfőbb érdeke ma nem belerohanni ebbe a nemzeti öngyilkossággal egyenértékű szerződésbe, hanem annak ratifikációs folyamatát azonnal berekeszteni és megszüntetni minden további együttműködést a jelenlegi becstelen, diktatórikus és emberi jogellenes EU-vezetéssel.

Amennyiben az Önök érve e Szerződés feltétlen ratifikálása mellett az, hogy Magyarország számára nincs jövő az Európai Unión kívül, erre az egyetlen válaszérv az, hogy Magyarországnak egyedül egy valóban szabad és demokratikus Európában lenne jövője. Ha valaha sor kerülhet az EU megreformálására vagy egy új, valóban demokratikus európai nemzetközi szerződési rendszer létrehozására, az mindezek után csak olyan demokratikus és hiteles ország-reprezentációkon keresztül lenne elképzelhető, akik nem vettek aktívan részt az EU jelenlegi szégyenletes konspirációjában.

Tisztelettel,
A Független Újságírók Szövetsége Nemzetközi Információs Műhelye (FÚSZ-NIM)

1 Magyarország elvesztésének 12 EU-stációja

1. Minden magyar érték (benne a termőföld) elvesztése

EUM 26. cikk

(2) A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben e szerződés rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.

2. A nemzeti termékek védelmének elvesztése

EUM 34. cikk

A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.

EUM 35. cikk

A tagállamok között tilos a kivitelre vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.

EUM 63. cikk

(1) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti tőkemozgásra vonatkozó minden korlátozás.
(2) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti fizetési műveletekre vonatkozó minden korlátozás.

EUM 101. cikk

(1) A belső piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a közös piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, így különösen:
a) a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti feltétel közvetlen vagy közvetett rögzítése;
b) a termelés, az értékesítés, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozása vagy ellenőrzése;
c) a piacok vagy a beszerzési források felosztása;
d) egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkalmazása az üzletfelekkel szemben, ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek;
e) a szerződések megkötésének függővé tétele olyan kiegészítő kötelezettségeknek a másik fél részéről történő vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások szerint nem tartoznak a szerződés tárgyához.

EUM 107. cikk

(1) Ha a Szerződések másként nem rendelkezik, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

3. Pénzügyi függetlenség elvesztése

EUM 282. cikk

(1) Az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok alkotják a Központi Bankok Európai Rendszerét (KBER). Az Unió monetáris politikáját az Európai Központi Bank és azon tagállamok nemzeti központi bankjai irányítják, amelyeknek hivatalos pénzneme az euro, és amelyek az eurorendszert alkotják.
....
(5) Az Európai Központi Bankkal konzultálni kell a hatáskörébe tartozó valamennyi uniós jogi aktusra irányuló javaslattal, továbbá valamennyi nemzeti jogszabálytervezettel kapcsolatban, és a hatáskörébe tartozó területeken véleményt terjeszthet elő.

EUM 295. cikk

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyeztetnek egymással, és közös megegyezéssel meghatározzák együttműködésük szabályait. E célból a Szerződéseknek megfelelően kötelező jellegű intézményközi megállapodásokat köthetnek.

4. Kereskedelmi függetlenség elvesztése

EUM 207. cikk

(1) A közös kereskedelempolitika egységes elveken alapul; ez vonatkozik különösen a vámtarifák módosításaira, az áruk és szolgáltatások kereskedelméhez kapcsolódó vámtarifa és kereskedelmi megállapodások megkötésére, valamint a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásaira, továbbá a külföldi közvetlen befektetésekre, a liberalizációs intézkedések egységesítésére, az exportpolitikára és az olyan kereskedelempolitikai védintézkedésekre, mint a dömping vagy szubvenció esetén meghozandó intézkedések. A közös kereskedelempolitikát az Unió külső tevékenységének elvei és célkitűzései által meghatározott keretek között kell folytatni.

5. Vám elvesztése

EUM 28. cikk

(1) Az Unió vámuniót alkot, amely a teljes árukereskedelemre kiterjed, és magában foglalja a behozatali és kiviteli vámok, valamint az azokkal azonos hatású díjak tilalmát a tagállamok között, továbbá közös vámtarifa bevezetését harmadik országokkal fenntartott kapcsolataikban.

6. Az önálló adópolitika elvesztése

EUM 110. cikk

A tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vetnek ki más tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb belső adót.
A tagállamok továbbá nem vetnek ki más tagállamok termékeire olyan természetű belső adót, amely más termékek közvetett védelmét szolgálhatja.

7. Külügy és hadügy elvesztése

EUSZ 18. cikk

(1) Az Európai Tanács, minősített többséggel és a Bizottság elnökének egyetértésével, kinevezi az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét. Megbízatását az Európai Tanács ugyanilyen eljárás keretében megszüntetheti.
(2) A főképviselő irányítja az Unió közös kül- és biztonságpolitikáját. Javaslataival hozzájárul e politika alakításához, és azt a Tanácstól kapott felhatalmazásban foglaltak szerint végrehajtja. Ugyanez vonatkozik a közös biztonság- és védelempolitikára.

8. Önálló jogalkotás elvesztése

EUM 288. cikk

Az Unió hatásköreinek gyakorlása érdekében az intézmények rendeleteket, irányelveket, határozatokat, ajánlásokat és véleményeket fogadnak el.
A rendelet általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Az irányelv az elérendő célokat illetően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja.
A határozat teljes egészében kötelező. Amennyiben külön megjelöli, hogy kik a címzettjei, a határozat kizárólag azokra nézve kötelező, akiket címzettként megjelöl.

9. Közigazgatás elvesztése

EUM 7. cikk

Az Unió, valamennyi célkitűzését figyelembe véve és a hatáskör-átruházás elvével összhangban, biztosítja a különböző politikái és tevékenységei összhangját.

10. Belbiztonság elvesztése

EUM 88. cikk

(1) Az Europol feladata, hogy támogassa és erősítse a tagállamok rendőri hatóságainak és egyéb bűnüldöző szolgálatainak tevékenységét, valamint a közöttük folytatott kölcsönös együttműködést a két vagy több tagállamot érintő bűncselekmények és a terrorizmus, valamint az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűnözési formák megelőzése és üldözése terén.
(2) Az Europol felépítését, működését, tevékenységi területét és feladatait rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács határozza meg. E feladatok a következőket foglalhatják magukban:
a) az információk, így különösen a tagállamok vagy harmadik országok hatóságai, illetve az Unión kívüli szervezetek által szolgáltatott információk összegyűjtése, tárolása, feldolgozása, elemzése és cseréje,
b) a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival közösen vagy közös nyomozócsoportok keretében végzett nyomozati és operatív tevékenységek összehangolása, megszervezése és végrehajtása, adott esetben az Eurojusttal kapcsolatot tartva.

EUM 89. cikk

A Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében meghatározza azokat a feltételeket és korlátokat, amelyek mellett a tagállamoknak a 82 és 87. cikkben említett hatáskörrel rendelkező hatóságai egy másik tagállam területén - annak hatóságaival kapcsolatot tartva és velük egyetértésben - intézkedéseket foganatosíthatnak. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.

11. Igazságszolgáltatás elvesztése

EUSZ 19. cikk

(1) Az Európai Unió Bírósága a Bíróságból, a Törvényszékből és különös hatáskörű törvényszékekből áll. Az Európai Unió Bírósága biztosítja a jog tiszteletben tartását a Szerződések értelmezése és alkalmazása során.
A tagállamok megteremtik azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyek az uniós jog által szabályozott területeken a hatékony jogvédelem biztosításához szükségesek.

EUM 86. cikk

(1) Az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények üldözésére a Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Eurojustból Európai Ügyészséget hozhat létre. A Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag határoz.

12. Magyarország kinyitása minden idegen előtt és bezárása az Unión kívülre szakadt minden magyar előtt

EUM 49. cikk

Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos a valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad letelepedésére vonatkozó minden korlátozás. Ezt a rendelkezést azokra a korlátozásokra is alkalmazni kell, amelyek képviseletnek, fióktelepnek vagy leányvállalatnak egy tagállam valamely tagállamban letelepedett állampolgára által történő alapítására vonatkoznak.
A szabad letelepedés magában foglalja a jogot gazdasági tevékenység önálló vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására, vállalkozások, így különösen az 54. cikk második bekezdése szerinti társaságok alapítására és irányítására, a letelepedés országának joga által a saját állampolgáraira előírt feltételek szerint, figyelemmel a tőkére vonatkozó fejezet rendelkezéseire is.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Számosan vagyunk ebben az

Számosan vagyunk ebben az országban, helyesebben a döntő többség, akik nemet mondtunk a hegemonisztikus célokra törekvő Európai Unióra. Itt lenne az ideje ezt a többségi akaratot érvényre juttatni valamilyen formában. Ez a többség a szavazástól való távolmaradásával, illetve a nem vállalásával hitet tett a független történelmi Magyarország léte mellett. Így a magyar szuverenitás valójában változatlanul tovább él, csupán egy kicsiny szoldateszka él vissza bürokratikus eszközökkel ingatag hatalmával, melynek alapjául a sztálini alkotmánynak nevezett kreátumot tekintik. A Liszaboni szerződés is csak ennek alapján születhetett meg.
Ezért az alábbi Nyilatkozat közradását kezdeményezzük (tervezet):
Mi a történelmi Magyarország megdönthetetlen alapokon álló jogfolytonosságának hívei továbbra is magyar állampolgároknak tekintjük magunkat, országunk szuverenitásának sérthetetlenségét kinyilatkoztatva. Érvénytelennek tekintünk minden olyan népszavazást, szerződést, vagy megállapodást, mely ennek a szuverenitásnak felszámolására irányul, idegen érdekek szolgálatában. A Magyar Szentkorona népeinek változatlanul fennálló egysége, és annak újbóli hatalomba juttatása érdekében kifejezzük e népek iránti testvériségünket, és elutasítunk minden olyan alantas törekvést, mely ennek az egységnek megosztását szolgálja lassan száz éve. Képeseknek kell lennünk felülemelkedni mindazon történelmi viszályokon és gazságokon, melyeket mesterséges eszközökkel plántáltak közénk. Elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy kifejezésre juttassuk erre irányuló békés szándékunkat, azzal a határozott törekvéssel, hogy a Kárpát medence történelmi egységének visszaállítása érdekében, és önálló hatalmi tényezőként való feltámasztására az ezzel egyetértő szomszédainkkal közreműködve közjogi lépéseket kezdeményezünk.
Szilárd meggyőződésünk, hogy egyedül ezen törekvésünk szolgálja helyesen a Kárpát medencében élő népek érdekeit, szemben az európai nemzetek jövőjét is veszélyeztető diktatórikus és internacionalista uniós célokkal. A szilárd európai biztonság és az itt élő nemzetek egyenlő elvek alapján való együttműködése és fejlődése, csak az itt élő független nemzetek kétoldalú megállapodási alapján képzelhető el.
Felszólítunk minden velünk egyetértő személyt és csoportosulást, hogy csatlakozzon kezdeményezésünkhöz, terjessze felhívásunkat és keresse a módot közös ügyünk előbbre juttatására, egyben Európa viszályokkal terhes jövőjének elhárítása érdekében.
2008.jan.1.
Virtuális Társaság a Kárpát-medence Történelmi Egységéért.

Figyelem

Figyelem mindenkinek!!!!
Azért rakom ide ezt a linket, mert úgy gondolom, hogy szorosan összefügg a két dolog egymással.
http://video.google.com/videoplay?docid=6132500997336473908
Aki teheti, feltétlenül nézze meg, mert  én úgy gondolom, hogy ezután nagyon sok részlet tisztázódni fog az agyakban!
Üdv Maki!!
Mindenkinek Egy Boldogabb Új Évet Kívánok!!!
 
UI: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a véleménye a videóról. És ha lehet, kíváncsi lennék a véleményekre is!! itt szerinetem lehet rá reagálni.
forrás: hazankert.com

Igen!

Kedves Maki,
megnéztem a belinkelt videót. Nem csak, hogy egyetértek, hanem magam minden ismerősömnek továbbítottam a linket. EZT MINDENKINEK TUDNI KELL(kéne...). Köszönöm a figyelemfelhívást, és szívélyes üvözletemet küldöm Neked. Személyes véleményem az, hogy talán az utolsó k.b. 15-20 perc nélkül talán jobb lehetne... Azonban - amennyire nekem sikerült eddig ezen dolgok mögé hatolni különféle módokon - sajnos igaz. Hajrá igazi amerikai ellenzék! Mennél több hasonló leleplezést és (bizonyítható!) igazságot! Még egyszer köszönöm Neked!
üdvözlettel:Misi

Itt már mi mindent

Itt már mi mindent elvesztettünk. Mindent.

- Bár az igazságszolgáltatásért, meg a közigazgatásért a jelenlegi gyakorlat miatt nem kár. - Tehát mindent! Mindent a hatalomért, és annak megtartásáért. A napi életünk erről szól, és az életünket határozza meg. Na nem a jobb irányban, hanem a mélység felé.
Ami pedig nem arról a szintről jön ahol a dirigens folyik, azt volumen értékkel biztosítják a maguk számára, tehát megveszik, lefizetik.
Látható és mindenki a saját bőrén érezheti azokat a célirányos eseményeket, amelyek meghatározzák azt az életvitelt, amely ma Magyarországon nem tartható, csupán egy okból, csak, mert az élhetetlen.
Élhetetlen, és a halálozási arány is ezeknek az okaként a kórházi statisztikai megállapítások alapján, drasztikausan emelkedik. Tehát nő. - Ellehet képzelni, ha a statisztika ennyit mutat ki, mer bevallani, akkor mennyire nőtt, nőhetett a garafikon iránya felfelé.

Tehát most is, és mindig, a változtatás papolása mellett, minden magyart elárultak, eladtak, kijátszottak. Fölösleges a képviselőségük. Maguk érdekeit, a slepp érdekeit képviselik, miközben megszavaztatták magukat a bársonyszéki posztra. Mást mondanak, mint amit tesznek.

Hazug álszent népség.

http://tkatalin.uw.hu

:-(

A Fidesz sem több zsidók gittegyleténél.

Ideje magyar pártokban gondolkodni. Nem pedig olyan pártokban, akiknek az első a kisebbség és utolsó a magyar többség.

A Fidesz

talan kartekonyabb, mint a jol ismert maffia gazember maszop es szadesz tarsulat, amiert fenntartja ezt a latszat demokraciat. Amennyiben Orban taktikazasbol tenne ezt, megertheto lehetne, de sajnos a megelhetesi politikai motivacio erosebbnek bizonyult megint a bizonyitatlan meggyozodes elleneben.

Orbán Viktor: "A hatalom a

Orbán Viktor: "A hatalom a kormányzáshoz szükséges erkölcsi alapokat végleg elveszítette, a köz politikai és társadalmi támogatottsága nélkül végzi munkáját, ha ugyan ez munkának nevezhető egyáltalán."
Elkepzelheto hogy Orban ezt mondja es ugyanakkor mi meg zsidok gittegyleterol beszeljunk? Nem azt a benyomast kelti...

Az erkölcsi alapokat

nemcsak a kormánypártok vesztették el, hanem a regnáló jobboldali és kereszténynek mondott parlamenti erők is. Ki kell takarítani őket a hatalom gyakorlás közeléből hetediziglen  amegbízóikkal egyetemben.
-------
Yoda
"...Mert ideje van a hallgatásnak, ideje van a szólásnak és ideje a tetteknek. Elérkezett a tettnek ideje is. Nincs hova hátrálnunk. [Magamtól]
... Ne hagyjátok a templomot, a templomo s az iskolát

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.