Si vis pacem, para bellum!

Karizmatikus vezérre várva

 A Római Klub megalapítója és egykori elnöke, Aurelio Peccei, jelentette ki, hogy csak egy karizmatikus vezér mentheti meg az emberi civilizációt a világot fenyegető pénzügyi, gazdasági és szociális nehézségektől. Ezen írás olvasói közül feltételezhetően többen legyintenek minderre, mint ami nem egyéb fantázia szüleménynél.

De mielőtt félretolják ezeket a fejtegetéseket, mérjék fel, hogy eddig még senki sem kutathatta a különböző titkos szervezetek, köztük a szabadkőműves páholyok, a B'nai B'rith, a CFR, a Round Table, és az ehhez hasonló szervezetek irattárait, valamint a FED, a BIS és más vezető nemzetközi bank iratanyagait, hogy a titkosszolgálatok féltve őrzött titkos dokumentumairól már ne is szóljunk. Ha ezek a titkos irattárak kutathatók lennének, akkor talán a fenti fejtegetéseket sem lehetne többé egyszerűen a képzelet szüleményének minősíteni. A világ kormányzására máris megtörtént a potenciális személyek kiválasztása, és folyamatos kiválogatásuk is tervszerűen zajlik. Valamennyiüket az illuminátus hálózat megfelelő bizottságai behatóan levizsgáztatják. Az illuminátus hálózat legfelsőbb vezetői mondják ki a végső szót, hogy kiknek kezébe kerüljenek a világ irányításának a kulcspozíciói. Állítólag a legfőbb pozícióra is már meg van a kiválasztott személy, aki e kérdés kutatói szerint London közelében él, és nem túlságosan hosszú idő múlva a világ közvéleményének is be fogják mutatni. Ennek a legfőbb pozíciót betöltő személynek a felkészítése már évek óta folyik. Robin de Ruiter szerint, ezt a személyt, mint a világ kvázi megváltóját fogják prezentálni, aki az ószövetségi David király uralkodóházából való, Jézus és Mária Magdolna közvetlen leszármazottja, azaz vérségi vonala Jézuson keresztül visszavezet az ókori Izrael uralkodó nemzetségéhez.

Az illuminátusok egyik legrégibb és legtekintélyesebb titkos szervezete a Prieuré de Sion (angolul Priory of Sion) állítja és dokumentálja a maga számára, hogy Jézus nem halt meg a keresztfán, hanem onnan Mária Magdaléna még élve levette és gyógyulása után vele, mint férjével Dél-Franciaországba menekült. Jézus és Mária Magdaléna itt családot alapított, és ez a vérvonal Jézustól a Merovingokon és a Lotaringiai családokon át a Habsburgokig követhető a "Fekete Nemesség" nagy illuminátus családfájáig. 1982-ben tízévi kutatómunka után három amerikai szerző: Michael Baigendt, Richard Leigh, és Henry Lincoln közzétette híressé vált "Holy Blood, Holy Grail" (Szent vér, Szent Grál) című könyvét. A szerzők a titkos, de legalábbis féltitkos elit társaság a Prieuré de Sion ezeréves múltját kutatták. Ebben a zárt elit társaságban a francia történelem számos kiemelkedő személyisége vett részt és vesz részt egészen a mai napig. A Prieuré de Sion célja az volt, hogy visszahelyezze a Meroving dinasztiából származó utódokat Franciaország trónjára. Ennek a dinasztiának a vérségi leszármazási vonala azonban már több mint ezerháromszáz éve eltűnt. Ez a cél a kutatók számára is meglepően ésszerűtlennek tűnt. Mi az a különleges tulajdonsága a Meroving dinasztiának, amiért érdemes ilyen nehéz feladatra vállalkozni? - tették fel a kérdést maguknak. Miért volt érdemes ezt a célt felvállalnia olyan kiválóságoknak, mint Leonardo da Vinci, Victor Hugo, vagy az időben hozzánk közelebb álló André Malraux, Alphonse Juin, vagy a kiváló katona és államférfi, Charles de Gaulle? Ők valamennyiben a Prieuré de Sion legfőbb vezetői voltak.

A válasz erre a kérdésre részben abból adódik, ahogyan arra már a fentiekben utaltunk, hogy a Meroving dinasztia tagjai azt állították magukról, hogy az ó-testamentumi Dávid király egyenes leszármazottai. Ezt az állításukat és igényüket érvényesnek fogadták el az őket a trónon követő dinasztia tagjai, Európa többi uralkodói, és uralkodásuk idején a római katolikus egyház is. A három kutatót ez a felismerés a biblia alapos tanulmányozására kényszerítette. Ennek alapján állították fel azt a hipotézisüket, hogy Jézus Izrael törvényes uralkodója volt, aki megházasodott, utódokat nemzett, és ezek fenntartották az ő származási vérvonalát, amely három és fél évszázad után összeolvadt Franciaország akkori uralkodóházának a vérvonalával, a Meroving dinasztiáéval.

Ezek a kutatási eredmények fokról-fokra, hosszú évek munkája nyomán kristályosodtak ki. A legkényesebb része ezeknek természetesen a Jézus életét új megvilágításba helyező feltételezések. A kutatók természetesen munkájuk során igyekeztek a Prieuré de Sion történetének egyéb vonatkozásait is feltárni. Rájöttek, hogy az így szerzett új ismeretek új megvilágításba helyezik a keresztes háborúkat, valamint ezekben a háborúkban kiemelkedő szerepet játszó templomos lovagok szerepét. A kutatók fő célja azonban annak megértése volt, hogy mit akar ma a Prieuré de Sion és mi volt a múltban igazi célja? Ha a Meroving dinasztia vérvonalának a helyreállítása volt ez a cél, akkor ehhez milyen eszközök álltak a rendelkezésükre? Olyan kiváló személyek, mint Malraux és Juin, sem naiv idealisták nem voltak, sem vallási fanatikusok. Ugyanezt lehet elmondani a rend olyan tagjairól, akikkel a három amerikai kutató személyesen találkozott. Arra a kérdésre keresték a választ, hogy milyen javaslataik, elképzeléseik voltak céljaik elérésére? A választ a tömeglélektan, a politikai hatalom, és a nagy pénzvagyonok szférájában keresték. A rend tagjaiban olyan racionális személyiségeket ismerhettek meg, akik mai világunk realitásaiban gondolkodva magyarázták meg sok évszázados történetüket, és jövőbeni távlataikat.

A jelen írás is részben arra keresi a választ, hogy ma mit tesz a Prieuré de Sion? Milyen bizonyítható nyomai vannak jelenlegi aktivitásának, és abban, hogy részt vesz a világ sorsának az alakításában? Kik lehetnek ennek a rendkívül zárt körnek a tagjai? Milyen pénzforrásokra és hatalmi eszközökre támaszkodnak? Miért ragaszkodnak ahhoz, hogy a Meroving dinasztia leszármazottai, és így Jézus, illetve az ótestamentumi Dávid uralkodóház utódai? Milyen következményei lehetnek modern világunkban az ilyen állításoknak és igényeknek?

Annyit már kiderítettek a kutatók, hogy a Prieuré de Sion-nak van egy úgynevezett "grand design"-ja, egy mester-terve Franciaország és Európa, valamint a világ egészének a jövőjét illetően. Ezen túlmenően az is figyelemreméltó, ahogyan a Prieuré de Sion nagymestere közölte a kutatókkal, hogy ténylegesen birtokában vannak a jeruzsálemi templom elvesztett kincsének. Ezt visszajuttatják Izraelnek, ha eljött rá a megfelelő idő. Hogy mikor jön el ez a "megfelelő időpont", az függhet politikai, hatalmi, pénzügyi, és természetesen lélektani tényezőktől.

Minthogy a Prieuré de Sion lényegében a világ leghatalmasabb, leggazdagabb embereit tömörítő zárt társaság, ezért tevékenységének kutatása sok irányba vezet. Az első ilyen irány a vallásos vonatkozások feltárása, és az ószövetségtől a napjainkig való követése. Ebben a kutatásban kiemelkedő szerepe van a messiási koncepciónak. A Rend gondolkodásában a messiási küldetés különleges fontossággal bír.

Választ kell adni arra a kérdésre is, hogy milyen gyakorlati jelentőséggel bír mai modern világunkban a messiási küldetéstudat, a világ megmentőjének a koncepciója. E célból elemzésre szorul a jelenlegi nyugati társadalmak számos új jelensége, elsősorban a pénz uralmán alapuló kamatkapitalizmus kialakulása, az uzsoracivilizáció általánossá válása, a hagyományos értékek megrendülése, és a válságból való kiút keresése a spirituális értékek segítségével.

Mivel egy működő, a világ életében kulcsszerepet játszó titkos, illetve félig titkos zárt szervezetről van szó, ezért igen nehéz kőkemény bizonyítékokkal alátámasztani a Prieuré de Sion-ra vonatkozó állításokat. A valóság empirikus kutatását szükségszerűen ki kell egészíteni megalapozott hipotézisekkel, a lehetőségek, a valószínűségek, és a szükségszerűségek logikus végiggondolásával. Titkos társaságok esetében nem kutathatóak a zárt archívumok, a titkos családi irattárak, a társaság szervezeti életére vonatkozó írásos anyagok. De, mert nehéz valamit titkossága miatt megismerni, ez még nem jelenti, hogy a kutatásról le kell mondani, illetve, hogy az adott titkos társaságnak a szerepe mai világunk megismerésében mellőzhető.

(Drábik János)

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Mint Te is látod, a világ a jelenlegi pancserok irányítása miatt

jutott idáig. Ezek a degeneráltak, önmagukkal elszálltak, sem a folyamat megállítására, sem egy jobb irány adására nem alkalmasak. Csak a maradék, ezért is drága idő elpocsékolására. Eszük nem lesz több. Lopott, kicsalt, kamatrabszolgasággal kicsikart pénzünket a hajukra kenhetik. Írmagjuk sem marad. Még a lelküket is elégeté az Úr. Nem kapnak irgalmat. Csak amit többszörösen kiérdemeltek.

?

Simon Peres? Lassan elérik, hogy Sólyom átadja hivatalát a szarcsimbókos hajú zsidóknak, köztük a tömeggyilkos háborús bűnös Peresnek.

Részlet a bölcsektől.

A mi hatalmunk a munkás állandó élelmiszerhiányában és testi gyengeségében rejlik. Csak ezáltal válik akaratunk rabszolgájává. És saját hatóságaiknál sem erõt, sem elszántságot nem fognak találni arra, hogy azok szembehelyezkedjenek a mi szándékainkkal. Az éhség jobban biztosítja a tõke jogát ahhoz, hogy uralkodjék a munkás felett, mint ahogy a királyok törvényes hatalma biztosította a nemességnek ezt a jogot. Az ínség, valamint az ezáltal elõidézett irigység és gyûlölet révén fogjuk mozgatni a tömegeket és az õ kezeikkel fogjuk elsöpörni mindazokat, akik akadályoznak utunkon.
Amikor majd üt az egész világ feletti szuverén uralkodónk megkoronáztatásának órája, pontosan ezek a kezek fognak félresöpörni mindent, ami akadályt gördíthetne ennek útjába.
A gójok elszoktak attól, hogy gondolkozzanak, hacsak a mi szakembereink sugalmazásai nem késztetik õket arra. Ezért õk nem veszik észre sürgõs szükségességét annak, amit mi, mihelyt eljön a mi: királyságunk, rögtön be is fogunk vezetni, nevezetesen azt, mennyire lényeges, hogy a nemzetek iskoláiban valamelyest egyszerû, igaz tudást tanítsanak, minden tudás alapját - az emberi élet, a társa-dalmi lét szerkezetének ismeretét, amely társadalmi szerkezet megköveteli a munkamegosztást s ebbõl kifolyólag az embereknek osztályokba és rangokba való sorolását.
--
"Antiszemitákat pedig, mivel nincsennek, ne is kerestessenek." (Könyves Gikszer)

ha van még aki...

Elég szegénységi bizonyítvány arra nézve aki a fentieket fantázia szüleménynek mínősíti. Az Illuminati Prieuré de Sionon, Bilderberg és több hatalmi csoporton keresztül már ma is mindenki által láthatóan és érezhetően gyakorolja világhatalmát CION.
Messiási tanaikkal már sikerült megmérgezni Amerikát (cion-kereszténység) és a legjobb úton haladnak Európa teljes megfertőzésében. Ázsiának és Afrikának gazdaságait teljes mértékben uralják a pénz hatalmával. Röviden: mindenki CION rendeletre ugrál mert a pénz és fegyverzet az ő kezükben van. Részleges kikutatásuk valóban nehézkes lenne, elért eredményeik viszont annyira kézenfekvőek, hogy kutatás nélkül is tudjuk ki ural mindent egyházaktól politikáig és pénzügyekig bezáróan világszerte.
Pieuré de Sion, Bilderberg, AIPAC etc. olyan korlátlan hatalommal rendelkezik, amit az egész világ saját bőrén tapasztal különösebb bizonygatás nélkül is. Miért lenne szükségük EGY karizmatikus vezérre-diktátorra, mikor már minden ország szuverenitását eliminálták és mindenütt Gauleitereik irányítják a népek sorsát?
 
 
 
 
ébredjünk

Azért...

kell nekik EGY ember, amiért a filmekbe SZTÁR. És mert kell egy akinek a nevét lehet ütemesen tapsikolva kántálni.
Kell valaki, akit jobban lehet szeretni, mint a családunkat, és akinek a képét bekeretezve otthon lehet tartani.
 
Ezt nyilván te is tudod, csak nehéz nekünk - nyitott szemmel - birka ésszel gondolkozni. :)
 
És nem utolsó sorban, de ott van ez a megjövendölt messiás-világvége dolog, na meg a zsidó létben gyökerező babonaság??, (nem ugrik be a szó, pedig magyarul elég jól beszélek),
az az érdekesség, hogy szinte akarják, hogy megtörténjen (bár ismerjük a végét), e miatt pedig ami esetleg nem illene bele a jövendölésbe, azt ők helyreigazítják.
 
Beszélek itt összevissza, egy egyszerű dologról. Éspedig a M.A.R.K. nevű csippről, amit a bőr alá ültethetőre készítettek el.
Mintha gyerekkorukban az lett volna a mami kedvenc olvasmánya, hogy aszongya: "...és a fenevad jelét (mark) fogják viselni a homlokukon, és a kézfejükön..."
 
A világ halad egy olyan irányba, amit egy könyvbe másfél ezer éve lejegyeztek. És nem azért, mert arra van az út, hanem mert mi arra építjük. Ha kell homokviharban, ha kell szakadékokon keresztül, de arra megyünk, mert azok akik vezetnek minket arra akarnak menni.
 
Mi ez ha nem összeesküvés.
 
Azoknak pedig akik nem azért jönnek ide, mert tudnak, és nem azért mert tudni akarnak, hanem mondjuk mert az a munkájuk azoknak mondom:
"vagy összeesküvések, vagy véletlenek működtetik ezt a világot, ígyhát csak véletlenszerűségi elméletek, és összeesküvés elméletek vannak."
--
Ordocustos Hungarorum, libera nos Domine!

Hamarosan az is kiderül,

Hamarosan az is kiderül, hogy qrcsány is a holy bloody  meroving dinasztia egyik tagja.
Nem kell más ehhez csak egy fizetett bértolnok, meg egy csomó intelligens embernek álcázott marha = politikai elit.
Kit a frászt érdekel az ki kitöl származott ??
nem az a lényeg, hogy honnan jössz, hanem az hogy hova küldenek ! (kiemelés önmagamtól)
zola

Nem az a lényeg,

hogy hova küldenek, hova mész, hanem az, hogy a Szentháromságos, egy Isten követését választod-e vagy sem. Ő mellé állsz-e életeddel és haláloddal, vagy nem.
-------
Yoda
"Radikálisnak lenni annyit jelent, mint a dolgokat a gyökerüknél megragadni! (...) a radikális gondolkodás feladása az elme leépülésével egyenlő."
(Marx: Adalékok Hegel jogbölcseletének kritikájához)

Ő mellé állsz-e

Ő mellé állsz-e életeddel és haláloddal, vagy nem.
Miért kérded , illetve irod ezt ??
Van az embernek valami választása?
Szerintem NINCS, igy minden esetben, akarva akaratlanul marad az Isten. ÈN nem tudok az Isten mellé állni, legfeljebb Ö tud mellém állni, mivel én egy nagy nulla vagyok a Teremtö mellett.
Mindig az embernek van szüksége az Istenre és nem forditva !!! Az Isten kitünöen megvan nélkülünk is !!!
Ö teremt erre a világra (ebbe sem lehet beleszólni ) és Ö vesz ki ebböl a világból, amikor meghalsz és ebbe  sem tudsz beleszólni. Ami két esemény közé esik, ott még van az embernek valami választási lehetösége. Ezzel vagy él illetve nem él, ez a szabadakarat, itt a Földön. Ilyen egyszerü ez !!
Èn gyerekkorom óta hivö vagyok, igy nekem nem okoz különösebb fejtörést az, hogy hogyan és miben higgyek.
üdv
zola

Van választásod.

állhatsz a hazugság atyja, a sátán mellé is. Választhatod őt is. A szabad akaratoddal mindenkoron te döntesz és nem Isten dönt helyetted. Ha ő döntene, akkor nem lenne bűn a világban.
-------
Yoda
"Radikálisnak lenni annyit jelent, mint a dolgokat a gyökerüknél megragadni! (...) a radikális gondolkodás feladása az elme leépülésével egyenlő."
(Marx: Adalékok Hegel jogbölcseletének kritikájához)

Egyetértek.

Választás mindíg van. Ezért születtünk embernek. Nem kis felelősség elfogadni azt, hogy a döntés a kezünkben van. Attól kezdve már nem lehet mástól várni a dolgok megoldását.
 
De csak kezdj el segíteni magadon Isten is megsegít. Megmutatja a jó és a rossz közötti különbséget az az Isteni rész ami az emberben megvan. Ennyi segítség egy embernek elég kell legyen, hiszen születésünktől megkaptuk a lehetőséget arra, hogy boldoguljunk.
--
"Nincs nagyobb veszély, mint az egyéni kezdeményezés, ha tehetséggel párosul, többet érhet el, mint az emberek milliói, akik között elhintettük az egyenetlenség magvát." (Cion bölcseinek jegyzőkönyvei)

A szabad akaratoddal

A szabad akaratoddal mindenkoron te döntesz és nem Isten dönt helyetted. Ha ő döntene, akkor nem lenne bűn a világban.
Ez igy van !!!
A BÛN AZ EMBERTÖL származik (ENGEDETLENSÈGE a TEREMTÖ ISTENNEL SZEMBEN !!  !! ezért nem szoktam a sátánt emlegetni, hanem az ember személyes felelösségét, a világért és a többi embertársáért. <a <hitvallásom mindig ez  volt az életem során !! MINDIG magamat és a saját cselekedeteimet  nézem elöbb meg, de elötte IMÀDKOZNI !!! is szoktam, hogy helyesen lássam a különbséget a JÒ és a ROSSZ között !!!
A buddhizmst én személyesen sátánizmunak tartom, de erröl nem akarok vitába szállni ezen az oldalon. Nem kell ide cirkusz !!! van elég más megoldandó problema is
üdv
zola

Kedves Zola

Hitvitàkkal ne untassuk a johiszemü olvasot, itt a cimem, ha akarod folytathatjuk. Nem bànnàm, ha bövebben kifejtenéd mit is értesz azon a szon, hogy sàtànizmus? Ki tudja, talàn még meg is tudsz tériteni?
piroska.varga@orange.fr
üdv
Pirkan

Kedves Pirkan !! Nagyon

Kedves Pirkan !!
Nagyon aranyos vagy és bátor, hogy igy kiirtad a mailod a netre.
Igazad van abban, hogy ne untassuk a többieket a beszélgetésünkkel.
Nem akarok tériteni, mert tiszteletben tartom a másik ember  nézeteit és érzésvilágát.
Itt az én mailom
husseinrazi@hotmail.com
a férjem iráni,  innen a fura név.
Mint irod Franciaországban élsz, nekem meg anyám családja francia. Metzben és Strassburgban élnek.
Èn magam is sokszor voltam ott, hogy megtanuljam a nyelvet rendesen.
Eredmény: a nyelvet bevette a fejem, viszont a franciákat pokolian utálom.
Piszkos csöcselék.
de téged szeretettel üdvözölve
zola
 
 

Szerintem is

minden emberben megvan a jo és a rossz. A kérdés az, melyik oldalàra hallgat inkàbb az ember?

Ezt mondja a Buddhista

dualizmus. A Jin és a Jang.  A kérdés egyszerűbb: elutasítom a bűnt és a csábítást a bűnre vagy nem. Na ez a személyes döntés.
-------
Yoda
"Radikálisnak lenni annyit jelent, mint a dolgokat a gyökerüknél megragadni! (...) a radikális gondolkodás feladása az elme leépülésével egyenlő."
(Marx: Adalékok Hegel jogbölcseletének kritikájához)

Meg majd jönnek az UFO-k.

Elkezdik lézercsíkokkal píííúúúzni a zártatlan polgárságot, és nagy lessz az ijedelem.
 
De nagy hirtelen feltünnek majd az égen a mi UFO-ink amerikánus felségjelzéssel és megmentik hitvány életünket.
 
A bölcsek majd bólogatnak, hogy aszongya: "Én tuttam ám, hogy nem rossz emberek a politikusok, és csak azért loptak, csaltak és hazudtak, hogy az UFO-inkat meg tuggyák építeni. Montam is a Gazsinak a kocsmában a multkor. Amikor az a szurkálás is vót."
 
És ha már ilyen okosak lettünk, mé ne haggyuk beültetni a M.A.R.K.-ot a bőrünk alá.
Hisz ingyé van. Ingyé meg a szart is beültetné a fogyasztói ember akár az orra közepébe is.
--
Ordocustos Hungarorum, libera nos Domine!

Drábik elemzései mindig

Drábik elemzései mindig figyelemre méltóak. Ez az írás is dokumentálhatóan bizonyítja az Antikrisztus eljövetelének tézisét. Mondanunk sem kell, hogy ez a tervezett világhatalom célját soha nem fogja elérni, de igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy "spirituális" indíttatású, az emberek megtévesztése, és a krisztushívők elleni fellépés érdekében. Az igaz hívők üldöztetése és szenvedése ezzel veszi kezdetét.
Mondanunk sem kell, hogy ez a törekvés csak sietteti az Antikrisztus bukását és Isten Országának végső eljövetelét.
Krisztus meghalt a keresztfán, feltámadott és felment a mennybe. Tanítása szerint már csak a második, végső eljövetelére várhatunk. 

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.